BUY NOW   1 pot - £12.99 (plus £3.85 p&p)
BUY NOW   2 pots - £25.98 (plus £3.85 p&p)
BUY NOW   3 pots - £38.97 (plus £3.85 p&p)
BUY NOW   6 pots - £77.94 (plus £4.95 p&p)
BUY NOW   12 pots - £143.88 (plus £5.45 p&p)

THANK YOU!