BUY NOW   1 pot - £12.99 (plus £22.35 p&p)
BUY NOW   2 pots - £25.98 (plus £22.35 p&p)
BUY NOW   3 pots - £38.97 (plus £22.35 p&p)
BUY NOW   6 pots - £77.94 (plus £28.00 p&p)
BUY NOW   12 pots - £143.88 (plus £36.70 p&p)

THANK YOU!